POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

W związku z tym, iż prowadzenie sklepu internetowego PiotrKowal.com wiąże się gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych jego Klientów, kierując się wymogami obowiązującego prawa, oraz potrzebą poszanowania i ochrony prywatności Klientów i Użytkowników PiotrKowal.com, stworzona została niniejsza Polityka Prywatności, będąca integralną częścią Regulaminu PiotrKowal.com.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY

Operatorem sklepu internetowego funkcjonującego pod adresem PiotrKowal.com i jednocześnie Administratorem danych jest Piotr Kowal, 30-669 Kraków, ul. Okólna 24/112, prowadzący działalność nierejestrowaną.

Kontakt e-mail: shop@piotrkowal.pl

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa dobrowolna zgoda na przetwarzanie tych danych, w tym na cele analityczne (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Państwa  dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą). Jeżeli chodzi o wykrywanie botów i nadużyć, oraz pomiary statystyczne i udoskonalenie usługi, Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora). Uzasadnionym interesem administratora jest np. dopasowywanie treści usług zlokalizowanych na stronach PiotrKowal.com do Państwa potrzeb, zapewnienie bezpieczeństwa tych usług, a także ich ciągłe udoskonalanie.

ZGODA NA ZBIERANIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Korzystając ze strony internetowej PiotrKowal.com wyrażają Państwo zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych przez Administratora tejże strony, oraz na postanowienia zawarte w niniejszej Polityce Prywatności, która jest nieodłącznym elementem Regulaminu.

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową / świadczonymi na jej podstawie usługami jest dobrowolne – lecz bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy / świadczenie usług.

SPOSÓB ZBIERANIA, WYKORZYSTYWANIA I UDOSTĘPNIANIA GROMADZONYCH DANYCH

W czasie odwiedzania strony internetowej znajdującej się pod adresem PiotrKowal.com dane są gromadzone automatycznie, lub z inicjatywy jej Użytkowników. Podanie danych osobowych w formularzu zamówienia lub przy rejestracji Konta Klienta jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie.

Automatycznie są gromadzone takie dane jak numer IP Użytkownika, numer IP dostawcy internetowego, nazwa domeny, typ przeglądarki, rodzaj systemu operacyjnego. Dane te są zapisywane w postaci tzw. logów systemowych, lecz są one danymi anonimowymi, nie pozwalającymi wprost na identyfikację osoby. Automatycznie są także zapisywane dane o charakterze statystycznym, które pomagają lepiej zrozumieć potrzeby Klientów i dostosowywać dla nich ofertę sklepu internetowego PiotrKowal.com, jak też upraszczać zasady korzystania z niego. Takimi danymi statystycznymi są np. czas odwiedzin, region lub kraj odwiedzającego, rodzaj i przedział cenowy nabywanego asortymentu. Dane te są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na identyfikację konkretnych osób - mają one wyłącznie znaczenie statystyczne, i tylko w takim celu są gromadzone.

W przypadku rejestracji Konta Klienta na stronie internetowej PiotrKowal.com, dokonywania zakupów przy wykorzystaniu takiego Konta, bądź też dokonywania zakupów jednorazowo bez rejestracji (jakoś „Gość”), gromadzone są dane osobowe Użytkowników (Klientów), które służą wyłącznie do identyfikacji zamówienia, jego rejestracji, oraz jego realizacji i dostawy.

Do danych osobowych Klientów sklepu internetowego PiotrKowal.com ma dostęp wyłącznie jego Operator.

W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pośrednictwem automatycznych systemów płatności (DOTPAY, mTransfer, Tpay, PayPal, etc.) dane osobowe Klienta w niezbędnym do realizacji umowy zakresie, zostaną przekazane do właściciela takiego systemu płatności.

W żadnym wypadku nie sprzedajemy i nie będziemy sprzedawać żadnych danych osobowych podmiotom trzecim.

Dane zbierane podczas transakcji zakupu będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji transakcji - administrator nie będzie wykorzystywał tych danych w żadnym innym celu.

Jeżeli zapisali się Państwo do naszego Newslettera, lub w inny sposób wyrazili zgodę na jego otrzymywanie, wykorzystamy dane wyłącznie w celu wysłania tegoż Newslettera.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, oraz do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Państwem a naszym sklepem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Państwa zapytania.

PAŃSTWA PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, na podstawie którego przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celach określonych powyżej, z wyłączeniem sytuacji, gdy wykażemy, że w stosunku do Państwa danych przysługują nam prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, w szczególności w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu, oraz gdy dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Aby sprawdzić stan lub wydać dyspozycję co do procesowanych informacji prosimy o kontakt pocztą elektroniczną. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są powyżej.

Klienci, którzy posiadają zarejestrowane na stronie PiotrKowal.com konto, mogą po zalogowaniu dowolnie zmieniać lub poprawiać swoje dane, a nawet je usunąć poprzez wyrejestrowanie Konta. W przypadku gdyby nie udało się samodzielnie zmienić danych osobowych lub usunąć Konta Klienta, Klient powinien przesłać taką prośbę na adres Administratora podany powyżej, ze wskazaniem zakresu zmiany/usunięcia.

Przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Państwa danych osobowych:

- prawo dostępu do Państwa danych, w tym uzyskania kopii tych danych;

- prawo żądania sprostowania danych;

- prawo do żądania usunięcia danych;

- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych;

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Jeżeli Państwa  dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi), mogą Państwo dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

- prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Państwa danych osobowych, w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwa przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Jeżeli Państwa dane przetwarzane są w oparciu o uzasadniony interes administratora danych, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

W JAKI SPOSÓB BĘDZIEMY SIĘ Z PAŃSTWEM KONTAKTOWAĆ

Jeżeli zapisali się Państwo do Newslettera lub dokonali transakcji, mogą Państwo otrzymać od nas wiadomości e-mail dotyczące Państwa działań. Możemy również kontaktować się z Państwem telefonicznie, jeżeli będziemy mieli ważne informacje dotyczące Państwa działań.

W JAKI SPOSÓB MOGĄ PAŃSTWO NAS INFORMOWAĆ O ZMIANIE DANYCH LUB ZWRACAĆ SIĘ O ICH USUNIĘCIE

Po zalogowaniu się do swojego konta na stronie PiotrKowal.com, mogą wprowadzić zmiany swoich danych osobowych zbieranych podczas rejestracji, używanych do zalogowania się do systemu i wysyłki Newslettera. Danych użytych do transakcji zakupu (Historia zamówień) nie można zmienić, ani usunąć, gdyż są one częścią rachunku lub faktury. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć. Aby usunąć swoje dane, należy skorzystać z opcji "Likwidacja konta", lub zwrócić się pod adres Administratora podany powyżej..

ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Powierzone przez Państwa dane osobowe, jakie przetwarzamy, to informacje związane wyłącznie z procesem realizacji zamówienia: imię i nazwisko, adres na który ma zostać wysłane zamówienie, numer telefonu, adres e-mail, który służy nam do przekazywania informacji o kolejnych krokach realizacji zamówienia.

W wypadku zgody na otrzymywanie Newslettera, pytań o dane produktu, korespondencji elektronicznej, a braku konta sklepowego i braku zamówień - przechowujemy jedynie informację o Państwa adresie e-mail, a jeśli dodatkowo zostały przekazane, to również imię i nazwisko, oraz numer telefonu.

Do Państwa danych osobowych mają dostęp tylko wyznaczone osoby, które procesują  zamówienie, prowadzą korespondencję e-mailową lub też są odpowiedzialne za rozsyłanie ofert handlowych (odpowiedzi na zapytania ofertowe, Newsletter i informacje dotyczące produktu).

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy / świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m. in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, firmom kurierskim realizującym dostarczenia zamówienia – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Procesorem Państwa danych osobowych jest operator hostingowy KEI funkcjonujący pod adresem www.kei.pl, posiadający serwerownię, w której znajduje się strona PiotrKowal.com.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłącznie za zgodą tej osoby. Stosownie do obowiązujących przepisów prawa, Administrator danych osobowych może być zobowiązany do udostępnienia danych osobowych swoich Klientów upoważnionym organom, takim jak sądy, policja czy prokuratura.

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Państwa dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

W przypadku naruszenia Regulaminu naszego sklepu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy, możemy udostępnić Państwa dane organom wymiaru sprawiedliwości.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

ZABEZPIECZENIA

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, nieuprawnionych wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Zarówno proces gromadzenia danych, jak i bazy danych je przechowujące, zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.

LINKI DO STRON ZEWNĘTRZNYCH

Na stronie www.PiotrKowal.com znajdują się również linki do innych stron internetowych. Operator PiotrKowal.pl nie ponosi odpowiedzialności za poszanowanie prywatności i przestrzeganie obowiązującego w tym zakresie prawa przez Operatorów tych stron.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Operator strony internetowej PiotrKowal.com zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej „Polityki Prywatności”, co może wynikać ze zmian obowiązującego prawa, bądź potrzeby dostosowania tej polityki do zmian czy rozszerzenia oferty.

NINIEJSZA POLITYKA PRYWATNOŚCI OBOWIĄZUJE OD DNIA 01.12.2020.