Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego PiotrKowal.com (zwanego dalej Sklepem), a także prawa, obowiązki oraz warunki odpowiedzialności Operatora i Użytkowników Sklepu.

Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu każdy Użytkownik powinien uważnie zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania ze Sklepu oznacza akceptację wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

Operatorem Sklepu jest Piotr Kowal (szczegółowe dane poniżej). Sklep prowadzony jest pod adresem www.PiotrKowal.com. W skład Sklepu wchodzą strony internetowe, skrypty, elementy graficzne oraz usługi świadczone drogą elektroniczną.

OPERATOR SKLEPU: Piotr Kowal

ADRES OPERATORA: 30-669 Kraków, ul. Okólna 24/112

E-MAIL OPERATORA: shop@PiotrKowal.pl

Operator świadczy usługi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. W odniesieniu do umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Sklepu:

- Sprzedawcą jest Operator Sklepu;

- Klientem jest Użytkownik Sklepu.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet (usługa świadczona drogą elektroniczną bez jednoczesnej obecności stron, czyli na odległość). Sklep zawiera wyłącznie treści o charakterze informacyjnym i handlowym.

2. Operator uprawniony jest do:

- okresowego wyłączania dostępności Sklepu lub jego części w celu jego rozbudowy lub konserwacji;

- krótkich przerw w dostępie do Sklepu bez podania przyczyn.

3. Korzystanie ze Sklepu możliwe jest za pośrednictwem komputera oraz innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, posiadających odpowiednie oprogramowanie, w tym przeglądarkę internetową. Korzystanie i rejestracja w Sklepie są dobrowolne i bezpłatne. Do złożenia zamówienia nie jest wymagana rejestracja Użytkownika.

4. Użytkownikami Sklepu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną, określoną według przepisów prawa cywilnego zdolność do czynności prawnych, oraz osoby prawne.

5. Operator nie bierze udziału w sporach powstałych między Użytkownikami Sklepu. Operator nie angażuje się także w jakiekolwiek czynności i działania związane z rozwiązywaniem tego rodzaju sporów.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ZAGROŻENIA

6. Korzystanie ze Sklepu odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Operator nie odpowiada w szczególności za:

a) jakiekolwiek szkody użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości oraz stron internetowych;

b) spam, wirusy, konie trojańskie, ataki hakerskie oraz inne zagrożenia związane ze środowiskiem Internetu;

c) przerwy w funkcjonowaniu Sklepu zaistniałe z przyczyn zależnych oraz niezależnych od Operatora, w szczególności z przyczyn technicznych, takich jak: konserwacja, wymiana sprzętu, przegląd, ani też z przyczyn spowodowanych siłą wyższą, w szczególności strajków, wojny, powodzi, pożaru, itp.;

d) szkody spowodowane przez działanie Użytkownika niezgodne z niniejszym Regulaminem lub z powszechnie obowiązującym prawem, jak również nieprawidłowym korzystaniem ze Sklepu;

e) szkody powstałe na skutek wykorzystania przez Użytkowników danych i informacji zawartych w Sklepie.

TRYB NAWIĄZYWANIA I ROZWIĄZYWANIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

7. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z usług oferowanych w ramach Sklepu. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

8. Użytkownik może w każdym czasie nieodpłatnie rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku posiadania przez Użytkownika profilu umowa rozwiązuje się z chwilą usunięcia go przez Użytkownika lub Operatora.

9. Operator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w dowolnym momencie bez podania przyczyny.

JAKOŚĆ I CENA TOWARU

10. Wszystkie produkty (towary) oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Liczba i rodzaj produktów wchodzących w skład asortymentu Sklepu nie są stałe.

11. Sklep realizuje zamówienia z Polski oraz z zagranicy.

12. Wszystkie ceny podane w Sklepie bez kosztów wysyłki, która jest doliczana osobno. Za wiążącą dla stron transakcji uznaje się cenę przypisaną do danego produktu w chwili złożenia zamówienia przez Użytkownika.

13. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany cen sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w Sklepie bądź wprowadzania w nich zmian bez uprzedzenia. Zmiany nie dotyczą złożonych uprzednio zamówień.

14. Na każdy sprzedawany towar wystawiany jest przez Operatora rachunek (Operator prowadzi tak zwaną działalność nierejestrowaną).

15. Operator rozpoczyna procedurę przekazywania Klientowi zamówionego towaru po otrzymaniu od Klienta pełnej zapłaty. Procedura ta jest dokładnie opisana w paragrafie „Dostawa i płatności".

ZAMAWIANIE TOWARU

16. Zamówienie jest to dyspozycja zakupu towaru złożona przez Użytkownika za pomocą środków komunikacji elektronicznej, takich jak formularz zakupu lub e-mail. Złożenie zamówienia towaru skutkuje zawarciem umowy sprzedaży. W przypadku wysłania zamówienia na adres elektroniczny Sklepu umowa dochodzi do skutku, jeżeli sprzedawca potwierdzi jej zawarcie wysyłając zwrotną wiadomość e-mail.

17. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok z wyjątkiem przerw technicznych lub awarii sieci Internet, których skutkiem jest brak dostępu do serwisu.

18. Złożone zamówienia realizowane są według kolejności zgłoszeń. Liczba zamawianych towarów jest ograniczona ich ilością w magazynie Operatora.

19. Zamówienie towaru przez formularz zakupu następuje przez dodanie produktu do koszyka, wypełnienie formularza z danymi Klienta oraz zatwierdzeniem zamówienia przy pomocy elektronicznego systemu Sklepu. O przyjęciu zamówienia Klient zostanie powiadomiony poprzez wiadomość wysłaną na podany przez niego adres e-mail. 

20. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu, adresu e-mail Klienta oraz adresu do wysyłki. Informacje podane przez Klienta powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne.

21. Zamówienie realizowane jest maksymalnie w ciągu 4 dni roboczych od daty zaksięgowania płatności na koncie bankowym Operatora, plus czas dostarczenia przesyłki.

22. Za czas dostarczenia uważa się czas od momentu nadania przesyłki przez Sklep do momentu odbioru przesyłki przez adresata. Czas dostarczenia nie jest równoznaczny z czasem realizacji zamówienia.

23. Sprzedawca wysyła do Klienta na podany przez niego adres e-mail zawiadomienie o wysłaniu przesyłki.

24. W przypadku błędnego wyliczenia wartości zamówienia lub kosztów wysyłki przez system sklepu internetowego należy skontaktować się ze Sklepem w celu dokonania korekty powyższych kosztów.

25. W przypadku gdy Klient dostrzeże błąd w złożonym zamówieniu (np. błędny adres dostawy) powinien on niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem w celu dokonania korekty błędów. 

26. W przypadku braku wpłaty należności za zamówienie w ciągu 5-ciu dni od daty złożenia zamówienia, zamówienie zostaje anulowane.

FORMY PŁATNOŚCI, KOSZTY ZAMÓWIENIA, SPOSOBY DOSTAWY

27. Akceptowaną przez Sklep formą płatności za zamówiony towar jest przelew bankowy tradycyjny. Klient otrzymuje dane do przelewu w potwierdzeniu zamówienia wysyłanym przez Sklep na podany adres e-mail. W tytule płatności należy podać numer zamówienia.

28. Na koszty zamówienia składają się cena zamówionego towaru oraz koszty przesyłki. Wszystkie powyższe koszty pokrywa Klient.

29. W przypadku zamówień hurtowych oraz indywidualnych zamówień towaru na specjalne życzenie i według wytycznych Klienta wymagane jest złożenie przez Klienta bezzwrotnej kaucji w wysokości 50% kosztów zamówienia. Pozostałe 50% należy uiścić przed wysłaniem zamówienia.

30. Zamówiony towar na terenie Polski dostarczany jest poprzez Pocztę Polską. W przypadku wysyłki produktu za granicę Polski sposób i cena dostawy są indywidualnie uzgadniane z Klientem.

31. Podczas odbioru przesyłki Klient powinien sprawdzić w obecności przewoźnika kompletność zawartości przesyłki, jej stan oraz stan opakowania zewnętrznego. W przypadku uszkodzenia przesyłki należy wraz z przedstawicielem przewoźnika sporządzić protokół reklamacyjny, stanowiący podstawę odmowy przyjęcia paczki oraz jej powód. Protokół należy sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, podpisanych przez Klienta oraz przedstawiciela przewoźnika.

ZWROT TOWARU (PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY)

32. Na podstawie ustawy o ochronie praw konsumenta istnieje możliwość dokonania zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki, bez podania przyczyny.

33. Jeżeli zwracany towar będzie nosił ślady użytkowania, bądź wynikające z niewłaściwego sprawdzania produktu, lub będzie uszkodzony (np. zapachy - perfumy lub środki piorące, zabrudzenia, oderwanie metki, uszkodzenia fizyczne), sprzedawca może ubiegać się o odszkodowanie od Klienta za zmniejszenie wartości produktu (art. 34 ust. 4 Ustawy o Prawach Konsumenta). Jeżeli wskutek uszkodzeń zwrócony do sprzedawcy towar nie będzie nadawał się do dalszej sprzedaży, odszkodowanie od Klienta może wynieść nawet 100% wartości produktu.

34. Zwrotowi nie podlegają towary wykonany na specjalne zamówienie Klienta (według jego wytycznych), towary zakupione bezpośrednio w siedzibie Operatora (przy jednoczesnej obecności obu stron), oraz towary zakupione w ilościach hurtowych. Za ilość hurtową rozumie się już trzy sztuki tego samego produktu, z zastrzeżeniem, że różnice cech zamówionego produktu - np. jego rozmiary - są traktowane jako ten sam produkt.

35. O chęci dokonania zwrotu należy poinformować Operatora w wyznaczonym terminie.

36. Podstawą przyjęcia zwrotu jest odesłanie towaru na adres Operatora w terminie 14 dni od daty zgłoszenia chęci dokonania zwrotu i odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrot towaru dokonuje się na koszt Klienta. Operator nie przyjmuje żadnych przesyłek wysłanych za pobraniem.

37. Do zwracanego towaru uprzejmie należy dołączyć otrzymany rachunek lub fakturę oraz podpisany formularz zwrotu (pobierz plik).

38. Zwroty rozpatrywane są w terminie do 14 dni roboczych od daty dostarczenia zwracanego towaru do Operatora.

39. Zwrotowi podlegają koszty zakupionego towaru oraz koszty dostawy towaru do Klienta w wysokości najtańszego sposobu dostarczenia oferowanego przez Sklep. Pieniądze zostaną przelane na wskazane przez Klienta konto bankowe w terminie do 10 dni po pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu towaru.

REKLAMACJE

40. Za towar wadliwy uznaje się taki, który posiada wady fabryczne lub wady materiału. W przypadku otrzymania takiego towaru Klient powinien niezwłocznie zawiadomić Operatora.

41. Reklamacje z tytułu różnic w odcieniu kolorów produktów spowodowane konfiguracją sprzętu komputerowego Użytkowników nie będą uwzględniane. Reklamacji nie podlega również towar z uszkodzeniami wynikłymi z niewłaściwego użytkowania i konserwacji.

42. O chęci dokonania reklamacji należy poinformować Operatora.

43. Podstawą przyjęcia reklamacji jest odesłanie towaru na adres Operatora. Do reklamowanego towaru należy dołączyć otrzymany rachunek lub fakturę oraz podpisany formularz reklamacji (pobierz plik).

44. Towar powinien zostać odesłany na adres Operatora w terminie nie dłuższym niż rok od stwierdzenia wady oraz nie później niż dwa lata od dostarczenia Klientowi towaru.

45. Operator nie przyjmuje żadnych przesyłek wysłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem towaru ponosi Klient. Zostaną one zwrócone po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

46. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni roboczych od daty dostarczenia reklamowanego towaru do siedziby Operatora. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Operator przesyła Klientowi identyczny produkt wolny od wad, lub zwróci Klientowi wartość reklamowanego towaru oraz wartość kosztów przesyłki w obie strony w terminie do 10 dni od rozpatrzenia reklamacji.

47. W przypadku nie uznania reklamacji Operator poinformuje o tym Klienta oraz odeśle mu towar najtańszą przesyłką pocztową poleconą na koszt Klienta.

WYMIANA TOWARU

48. Operator nie wymienia towarów, przyjmuje tylko zwroty.

PRAWA AUTORSKIE

49. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, zdjęć, grafik, kodów html, znaków towarowych, znaków usług i nazw oraz innych treści zawartych na stronach Sklepu bez pisemnej zgody Operatora jest zabronione. Strona podlega ochronie na mocy prawa autorskiego, w szczególności przepisami ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83 ze zm.). Naruszenie praw autorskich będzie podlegało odpowiedzialności karnej.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

50. Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest Polityka Ochrony Prywatności Sklepu PiotrKowal.com

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

51. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

52. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz innych właściwych ustaw.

53. Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Małopolskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie. Informacje o sposobie dostępu do wyżej wymienionego trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem http://www.uokik.gov.pl.

54. Operator zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Sklepu, w tym do usunięcia wszelkich zgromadzonych informacji, plików i materiałów, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Sklepu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo działań związanych ze Sklepem. Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Operatora.

NINIEJSZY REGULAMIN OBOWIĄZUJE OD DNIA 01.12.2020

Zapraszam na udane zakupy :)

Piotr Kowal